Zobrazit produkty
Volajte
Po-Pia: 7:00-16:00
+421 33 7720 541,42

Novinky

18.10.2019Profil AGFOIL 2019
Pripravili sme pre Vás malé prezentačné video našej spoločnosti.VIDEO!
Čítaj viac...
V roku 2018 sme spustili nový výrobné zariadenie na výrobu A4 samolepiacich etikiet pre atramentové a laserové tlaciarne.Celková kapacita výroby tak dosiahla 1mil kusov A4 hárkov mesačne…
Čítaj viac...
Archív

AG FOIL s.r.o.

Družstevná ulica 549/7
922 10 Trebatice
mapa >>
Tel.: +421 337 720 541
+421 337 720 542
Fax.: +421 337 720 543

Email: predaj@agfoil.com

Prihlásiť sa k odberu

Reklamačný poriadok spoločnosti AG FOIL s.r.o.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Reklamačný poriadok spoločnosti AG FOIL s.r.o., Veselé 426, 922 08 Veselé, IČO 35823801 (ďalej dodávateľ), spoločne so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) AG FOIL s.r.o. tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky nahradzujúcej kúpnu zmluvu.

2. Reklamačný poriadok ustanovuje hlavné zásady dodávateľsko-odberateľských vzťahov v prípadoch sťažností odberateľa alebo reklamácie produktov, dodávaných za podmienok dohodnutých v zmluvnom vzťahu.

3. Na dodané produkty je poskytovaná záruka 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačenom na obale alebo dátumu na dodacom liste, pokiaľ nie je uvedené inak, napríklad formou poznámky vo faktúre alebo ustanovením v zmluve.


II. ZÁKLADNÉ ZÁSADY REKLAMÁCIE

1. Odberateľ je povinný produkt (tovar) pri jeho dodaní skontrolovať a jeho prevzatie potvrdiť v dodacom liste (ďalej len DL), príp. v dokumente prepravcu nahradzujúcom spomínaný dodací list (napr. prepravný list). Bezprostredne zistené vady produktu (v jeho kvalite, množstve, prípadné poškodenie apod.) odberateľ zaznamená v týchto dokladoch (vrátane dátumu vykonania záznamu a identifikácie osoby, ktorá zápis vykonala a jej podpisom). V odôvodnených prípadoch, ak ide o vadu zjavne zabraňujúcu zamýšľanému použitiu produktu, môže odberateľ prevzatie takejto dodávky odmietnuť. Vadu tovaru s odôvodnením, prečo bolo prevzatie odmietnuté, odberateľ čitateľne zaznamená v dokladoch uvedených vyššie.

2. V prípade, že odberateľ zistí vadu až po prevzatí produktu, bezprostredne po takomto zistení ju písomne oznámi dodávateľovi a zabezpečí vhodné uloženie reklamovaného produktu tak, aby uložením nebola negatívne ovplyvnená jeho kvalita (viď. Obchodné podmienky AG FOIL s.r.o.). Tento dokument je pre ďalší priebeh reklamačného konania nevyhnutný pri posudzovaní záležitosti dodávateľom.

3. Pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak, základným predpokladom uplatnenia reklamácie vady produktov je predloženie (doručenie) celého reklamovaného množstva produktov v pôvodných obaloch, s pôvodným identifikačným označením (lot číslo alebo sériové číslo) aj na balení samotných produktov (identifikačné etikety alebo kontrolné lístky - podľa typu produktu) k posúdeniu. Súčasťou je aj písomné oznámenie pre dodávateľa. K tomuto oznámeniu odberateľ použije Reklamačný protokol dodávateľa, ktorý je prílohou tohto Reklamačného poriadku a je reklamujúcemu k dispozícii na http://www.agfoil.eu (sekcia „Podpora“).

V krajnom prípade sa pripúšťa doručenie iného záznamu o reklamácii, ktorý však musí obsahovať minimálne tieto údaje:

a) identifikačné údaje odberateľa, kontaktná osoba (telefón, email)
b) kód položky dodávateľa a/alebo interný kód položky odberateľa
c) názov položky reklamovaného produktu
d) reklamované množstvo
e) číslo objednávky odberateľa
f) číslo dodacieho listu/faktúry dodávateľa
g) číslo výrobnej šarže dodávateľa (uvedené na produkte/lot number)
h) dôvod reklamácie

Dodávateľ má právo produkty bez originálneho identifikačného označenia nezaradiť do reklamačného konania a ich reklamáciu tak neuznať.

4. Reklamačné konanie je dodávateľom zahájené najskôr dňom, keď má k dispozícii písomné oznámenie o vadách (uplatnenie reklamácie) a fyzicky disponuje i reklamovaným produktom. O výsledku konania písomne informuje odberateľa v nižšie uvedených časových dobách.

5. Pri posudzovaní vád v reklamačnom konaní dodávateľ vychádza výhradne z parametrov, dohodnutých v odberateľsko-dodávateľskom vzťahu (zmluva alebo objednávka) a v zmysle VOP dodávateľa. Prihliada pritom na technické a technologické možnosti, zvolenej výrobnej technológie a na podmienky, za ktorých odberateľsko-dodávateľský vzťah vznikol.

6. Reklamácie uplatnené po uplynutí záručnej doby uvedené v bode I. 3. vyššie alebo reklamácie, keď odberateľ neposkytne reklamovaný produkt na posúdenie, prípadne neposkytne pri ich riešení súčinnosť alebo nie je možná identifikácia dátumu výroby na produkte, nebudú uznané.


III. POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

1. Odberateľ oznámi dodávateľovi zistenie vady telefonicky a následne písomnou formou, zaslaním vyplneného Reklamačného protokolu v súlade s bodom II. 3. vyššie.

2. Povinnosťou odberateľa je vopred sa dohodnúť s dodávateľom na spôsobe vrátenia reklamovaného produktu, prípadne dodania ich vzoriek. Náklady na vrátenie reklamovaného produktu, prípadne dodania ich vzoriek znáša na svoje náklady odberateľ. Základným kritériom tejto dohody je minimalizácia nákladov spojená s týmto konaním.

3. Odberateľ poskytne súčinnosť pri vrátení reklamovaného produktu, alebo zaistení a dodaní vzoriek preukazujúcich vady produktu.

4. Dodávateľ posúdi reklamovanú vadu a rozhodne o oprávnenosti reklamácie v najkratšom možnom čase, pri splnení podmienok uvedených v článku II. tohto reklamačného poriadku. Svoje rozhodnutie oznámi odberateľovi písomne.


IV. NEOPRÁVNENÁ REKLAMÁCIA

1. V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady dodávateľ zistí, že reklamácia nie je oprávnená, oznámi písomne túto skutočnosť odberateľovi.

2. Pokiaľ je reklamovaný produkt v priestoroch dodávateľa, odošle ho na pôvodnú adresu odberateľa. V tomto prípade je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi náklady spojené s dopravou reklamovaného produktu.

3. Produkt (tovar) bol poškodený pri preprave (zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu) je treba ihneď riešiť s dopravcom a odberateľ nie je povinný tento tovar prevziať.

4. Produkt (tovar)  bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou prevádzkovaný v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ pri produkte existuje).

5. Produkt bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám, uvedeným v dokumentácii (pokiaľ pri výrobku existuje).

6. Produkt (tovar) bol poškodený pôsobením živlov.

7. Produkt (tovar)  bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ pri tovare existuje).

8. Produkt (tovar)  bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.


V. OPRÁVNENÁ REKLAMÁCIA

1. Odstrániteľné vady
Pokiaľ dodávateľ po posúdení reklamovanej vady zistí, že ide o vadu odstrániteľnú, má odberateľ právo na jej bezplatné odstránenie v lehote dohodnutej s dodávateľom.

2. Neodstraniteľné vady
Pokiaľ dodávateľ, po posúdení reklamovanej vady zistí, že ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni zamýšľanému použitiu produktu, má odberateľ právo na jeho výmenu (náhradné plnenie) v lehote dohodnutej s dodávateľom, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

3. Nezhoda sprievodnej dokumentácie (faktúra, dodací list, prepravný list) s dodávkou produktu
Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou/dodacím listom/prepravným listom a skutočne dodaným produktom (v druhu či množstve), čo najskôr písomne kontaktuje dodávateľa, ktorý okamžite dojedná nápravu.


VI. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

1. O výsledku reklamačného konania je odberateľ informovaný telefonicky, následne potom písomne s uvedením stanoviska o spôsobe uzavretia reklamácie. V prípadoch, keď sú na základe oprávnenej reklamácie prijaté  následné nápravné alebo preventívne opatrenia zamedzujúce opakovaniu nezhôd, má odberateľ právo byť o nich informovaný.

2. Dodávateľ informuje odberateľa o výsledku reklamačného konania najneskôr do 30 dní od prevzatia záznamu o vadách (Reklamačného protokolu) a reklamovaného produktu na posúdenie, pokiaľ nebude oboma stranami dohodnutá iná lehota. V prípade, že odberateľ neposkytne súčinnosť pri reklamačnom konaní, alebo pokiaľ sa vyskytnú iné nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemôže dodávateľ ovplyvniť, predlžuje sa táto lehota primerane. Odberateľ je o týchto dôvodoch informovaný dodávateľom.


VII. REKLAMÁCIA PRODUKTU POŠKODENÉHO PREPRAVOU

1. Pri zjavnom poškodení produktu v priebehu dopravy odberateľ postupuje podľa bodu II. 1. tohto reklamačného poriadku.

2. Odberateľ podľa svojich možností zaistí dôkazy (fotodokumentáciu, poškodený produkt, balenie, a pod.) o poškodení produktu dopravcom, ktoré predá dodávateľovi.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016 a platí na dobu neurčitú. Dodávateľ si vyhrazuje právo upraviť znenie reklamačného poriadku.