Zobrazit produkty
Volajte
Po-Pia: 7:00-16:00
+421 33 7720 541,42

Novinky

18.10.2019Profil AGFOIL 2019
Pripravili sme pre Vás malé prezentačné video našej spoločnosti.VIDEO!
Čítaj viac...
V roku 2018 sme spustili nový výrobné zariadenie na výrobu A4 samolepiacich etikiet pre atramentové a laserové tlaciarne.Celková kapacita výroby tak dosiahla 1mil kusov A4 hárkov mesačne…
Čítaj viac...
Archív

AG FOIL s.r.o.

Družstevná ulica 549/7
922 10 Trebatice
mapa >>
Tel.: +421 337 720 541
+421 337 720 542
Fax.: +421 337 720 543

Email: predaj@agfoil.com

Prihlásiť sa k odberu

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti AG FOIL s.r.o.


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti AG FOIL s.r.o., Veselé 426, 922 08 Veselé pri Piešťanoch IČO: 35823801 (dodávateľ) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky stanovujú hlavné zásady dodávateľsko-odberateľských vzťahov, podmienky výroby, dodávok a nakladanie s produktami dohodnutými v zmluvnom vzťahu. Pre odberateľa sa tieto VOP stavajú záväzné, je nimi viazaný a oboznámený pri vstupe do obchodného vzťahu s dodávateľom na základe objednávky alebo uzatvorením zmluvy.

Tieto VOP sa nachádzajú na webovej stránke dodávateľa www.agfoil.eu a sú voľne prístupné.

II. UZATVÁRANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A ICH PLNENIE

1. Ponuka výrobkov dodávateľa nie je návrhom na uzatvorenie zmlúv a nezaväzuje dodávateľa dodať výrobky z ponuky. Na uzatvorenie zmluvy na základe objednávky je vždy potrebný výslovný písomný súhlas dodávateľa (e-mailom, faxom).

2. Povinnosťou odberateľa pri založení nového dodávateľsko-odberateľského vzťahu je poskytnúť dodávateľovi všetky svoje identifikačné doklady, t.j. najmä kópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenského listu a osvedčenie o registrácii DIČ, resp. o registrácii IČ DPH.

3. Odberateľ ďalej dodá pre realizáciu svojej objednávky všetky dodávateľom potrebné špecifikované podklady pre realizáciu produktu (výrobku) a poskytne mu súčinnosť pri špecifikácii všetkých parametrov dodávaného produktu (výrobných podkladov, rozmerov, korektúr, vzorov, podmienok, dodávok a pod.).

4. Ak neposkytne odberateľ dodávateľovi potrebné podklady alebo súčinnosť v prípravnej fáze, vyhradzuje si dodávateľ právo pozastaviť zahájenie výroby produktu až do doby, kým tieto podmienky budú splnené a o dobu omeškania sa odberateľa poskytnutím predmetnej súčinnosti primerane predĺžiť dohodnutú dobu plnenia.

5. Dodávateľ má právo neprijať objednávku odberateľa, ktorý v minulosti riadne nesplnil riadne svoje zmluvné záväzky, najmä bol v omeškaní s úhradou faktúr za odobraný tovar.

6. Dodávateľ nezodpovedá za nezhody vecné alebo obsahové v odberateľom dodanom a schválenom zadaní (objednávke, podkladoch), pokiaľ na ne odberateľ písomne neupozornil a nežiadal ich odstránenie v prípravnej fáze alebo v prípadoch, keď dodávateľ objednávateľa na nezhody upozornil a objednávateľ i napriek tomu na ich dodržaní trval, taktiež ak nemohol dodávateľ túto nezhodu zistiť. Pokiaľ bude týmito vplyvmi znížená kvalita zadania a následne kvalita výsledného produktu, nebude táto skutočnosť posudzovaná ako chybné plnenie zo strany dodávateľa. Grafické podklady pre výrobu etikiet sú vzájomne odsúhlasované výlučne písomnou formou. Po konečnom odsúhlasení grafického návrhu dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady na výrobku, spôsobené chybným schválením grafiky slúžiacej ako podklad pre výrobu tlačových foriem. Pred konečným schválením grafického návrhu a výrobou tlačových foriem je možné na vyžiadanie zaslať odberateľovi kalibrované nátlačky, ktoré sa približujú reálnej tlači z tlačiarenského stroja, ale neslúžia ako podklad na porovnávanie farebnosti reálnej tlače výroby. Kalibrované nátlačky majú len informatívny charakter, nakoľko sú tlačené odlišnou technológiou tlače a nie je možné uznať reklamáciu farebnosti reálnej etikety na ich základe. Výsledok tlače je taktiež ovplyvnený technológiou tlače a jej danosťami: UV flexo, UV ofset, UV sieťotlač, atď. Po zaslaní objednávky na opakovanú výrobu etikiet už nie je potrebné schvaľovanie grafického návrhu, ak nedošlo k žiadnej zmene grafiky.

7. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenie duševného vlastníctva alebo autorských práv, ktorých sa v zmluvnom vzťahu (zadanie produktu) dopustí odberateľ. V prípade uplatnenia akýchkoľvek sankcií (najmä škody, zmluvnej pokuty) voči dodávateľovi z titulu takéhoto porušenia, je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa náhradu takto vzniknutej škody.

8. Technické parametre etikiet je potrebné definovať vo formulári „špecifikácia výroby etikiet“ umiestnenom na www.agfoil.eu/xxxxx , ktoré je povinný odberateľ zaslať dodávateľovi, alebo špecifikovať dané parametre písomne e-mailom, faxom pred výrobou etikiet. Technické parametre pre termotransférové fólie, dátumovacie fólie, je potrebné definovať vo formulári „špecifikácia výroby fólií“ umiestnenom na www.agfoil.eu/xxxxx , ktoré je povinný odberateľ zaslať dodávateľovi alebo špecifikovať dané parametre písomne e-mailom, faxom pred výrobou.

9. Minimálne požiadavky na vypracovanie cenovej ponuky musia obsahovať:

 • názov produktu a jeho presná špecifikácia
 • množstvo v požadovaných jednotkách
 • rozmery produktu
 • použitie
 • požadovaný termín dodania (deň, mesiac, rok)

10. Minimálne požiadavky prvej objednávky produktu musia obsahovať:

 • interné označenie (kód) produktu odberateľa, pokiaľ je určené  
  názov produktu a jeho presná špecifikácia podľa cenovej ponuky dodávateľa
 • objednávané množstvo produktu
 • cena produktu podľa cenovej ponuky dodávateľa a číslo cenovej ponuky
 • dodacia adresa
 • fakturačná adresa

11. Minimálne požiadavky opakovanej objednávky produktu musia obsahovať:

 • referenčný kód položky dodávateľa (skratka – viď. faktúra / dodací list); pripúšťa sa aj interné označenie odberateľa
 • názov produktu
 • objednávané množstvo produktu
 • cena produktu podľa cenovej ponuky dodávateľa a číslo cenovej ponuky
 • požadovaný termín dodania
 • dodacia adresa
 • fakturačná adresa

12. Odberateľ hradí dodávateľom stanovené náklady spojené s prípravou výroby, najmä za tlačové formy a výsekové nástroje. Tieto zostávajú jeho majetkom a sú po dobu 6 mesiacov od poslednej realizácie výroby produktu uložené u dodávateľa pre možné ďalšie použitie. Pokiaľ si ich odberateľ do 12 mesiacov od poslednej realizácie výroby produktu nevyzdvihne, dodávateľ nadobudne dňom nasledujúcim uplynutím predmetnej 12-mesačnej doby bezodplatne vlastnícke právo predmetných tlačových foriem a výsekových nástrojov a má právo s nimi naložiť podľa svojho uváženia. Výsekové nástroje, tlačové formy podliehajú opotrebovaniu, preto následnú výrobu už nehradí odberateľ, ale dodávateľ. Opotrebovaný výsekový nástroj a tlačové formy sú následne vyradené a nový výsekový nástroj a tlačové formy sú už majetkom dodávateľa.

13. U niektorých neštandardných materiálov, polotovarov pre výrobu (ďalej len neštandardné materiály), ktoré nie sú v bežnej ponuke je ich výrobcom požadované minimálne odberové množstvo. Pri plánovaní výroby produktu z týchto neštandardných materiálov dodávateľ vopred upozorní odberateľa na túto skutočnosť. Odberateľ je v prípade, že potvrdí takúto objednávku povinný pri prvej realizácii výroby produktu uhradiť celé zakúpené minimálne množstvo materiálu. Časť materiálu, ktorá prípadne nebude použitá, dodávateľ uskladní na svoje náklady odberateľovi po dobu 6 mesiacov od prvej realizácie pre ďalšie možné použitie. Pri ďalších výrobách (opakovaná výroba) bude z ceny odpočítaná časť uhradenej hodnoty vstupného materiálu. Pokiaľ uplynie 6-mesačná doba a nedôjde k ďalšej opakovanej výrobe, dodávateľ nadobudne dňom nasledujúcim uplynutím predmetnej 6-mesačnej doby bezodplatne vlastnícke právo k predmetnému materiálu a má právo s ním naložiť podľa svojho uváženia.

14. Realizácia produktu je zahájená vždy až na základe oboma stranami potvrdenej zmluvy, resp. po písomnom súhlase dodávateľa s objednávkou. Východiskovým podkladom pre uzatvorenie zmluvného vzťahu (zmluva/objednávka) medzi oboma stranami je „cenová ponuka“ zasielaná dodávateľom na základe písomného (telefonického) dopytu špecifikujúceho požiadavky na produkt. Na základe cenovej ponuky vystaví odberateľ objednávku s náležitosťami podľa čl. 10 a 11 Všeobecných obchodných podmienok. Potvrdením prijatia objednávky zo strany dodávateľa a ceny produktu dodávateľom je uzatvorená kúpna zmluva.

15. Odberateľ zodpovedá za spôsob, akým objedná výrobu etikiet u dodávateľa, hlavne za voľbu materiálu, z ktorého požaduje konkrétne etikety vyrobiť a za to, že materiál zvolený odberateľom a technológia výroby etikiet štandardne používaná dodávateľom sú vhodné pre ďalšie použitie etikiet spôsobom podľa predstavy odberateľa. V prípade, že má niesť dodávateľ voči odberateľovi pri konkrétnej dodávke etikiet záruku i za vhodné použitie etikiet, musí to byť medzi stranami výslovne dohodnuté a odberateľ musí dodávateľovi predložiť podrobnú písomnú dokumentáciu technológie, ako chce dané etikety ďalej spracovať alebo aplikovať (na aké výrobky, akým spôsobom, za akých teplôt a pod.) V prípade potreby je odberateľ povinný vykonať na svoje náklady a spôsobom podľa dodávateľa skúšobné testy, už s použitím konkrétnych etikiet. Na základe vykonaných testov sa odberateľ vyjadrí k vhodnosti etikiet pre jeho použitie.

16. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na zrušení zmluvy, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi všetky do toho okamžiku vynaložené preukázateľné náklady na realizáciu, a to až do výšky celkovej zmluvne dohodnutej ceny.

17. Dodávaný produkt (tovar) bude vyhotovený a dodaný v kvalite zodpovedajúcej možnostiam príslušnej výrobnej technológie a objednávkou potvrdeným parametrom.

18. Dodávateľ sa môže v dodávke vzhľadom k charakteristickým možnostiam výrobnej technológie odchýliť od odberateľom špecifikovaného množstva, a to maximálne +/- 5% z celkového jednorázovo dodávaného množstva jednej položky. Odberateľ je povinný tovar spĺňajúci toto kritérium odobrať v celom rozsahu a uhradiť cenu za skutočne dodané množstvo.

19. Strany sa môžu dohodnúť, že dodávateľ na základe objednávky odberateľa, vyrobí pre odberateľa väčšie množstvo tovaru, tzn. na sklad, s právom odberateľa odoberať tento tovar na základe odvolávok zo skladu dodávateľa. Strany sa dohodli, že súčasťou dohody o výrobe tovaru na sklad je vždy dohoda o presne stanovených termínoch, v ktorých je odberateľ povinný tovar zo skladu dodávateľa odobrať. Dohodnutými termínmi je odberateľ viazaný, a to aj vtedy, ak z akéhokoľvek dôvodu nedoručí dodávateľovi konkrétnu odvolávku. V prípade, že si odberateľ tovar včas a riadne zo skladu dodávateľa neodoberie, je dodávateľ oprávnený tovar vyskladniť a fakturovať odberateľovi jeho cenu daňovým dokladom tak, ako keby k odberu došlo. V prípade, že odberateľ objedná od dodávateľa väčšie množstvo tovaru tzv. na sklad, ale medzi stranami nedôjde k dohode o jednotlivých termínoch odberu tovaru zo skladu dodávateľa, alebo sú o existencii takejto dohody pochybnosti, platí že odberateľ je povinný tovar odobrať v lehote najneskôr do troch mesiacov od výroby produktu (tovaru) a rovnako je povinný za tento tovar zaplatiť. Náklady na dopravu v týchto prípadoch znáša odberateľ.

20. Všetky úkony dodávateľa a odberateľa je taktiež možné vykonať vo faxovej či elektronickej podobe.

21. Kontaktná adresa dodávateľa:
      AG Foil s.r.o., Veselé 426, 922 08 Veselé pri Piešťanoch
      predaj@agfoil.com, www.agfoil.eu

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenová ponuka obsahuje návrh cien (nákladov) za realizáciu požiadaviek zákazníka, vrátane návrhu platobných podmienok.

2. Pokiaľ nie je cenovou ponukou dodávateľa navrhnuté inak, rozumie sa, že kúpna cena je stanovená EXW (bez zahrnutých nákladov na dopravu).

3. K cene produktu je pripočítaná platná sadzba DPH, prípadne ďalších daní a colných alebo iných poplatkov platných v dobe expedície produktu.

4. Platobné podmienky sú dojednávané individuálne na základe návrhu v cenovej ponuke dodávateľa.

5. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu na základe dojednaných podmienok.

6. Dodávateľ vystavuje daňový doklad (originál faktúry) najneskôr do 15 dní od odoslania tovaru.

7. V prípade omeškania odberateľa s platbou je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,15% z dlžnej čiastky za každý začatý kalendárny deň omeškania s úhradou kúpnej ceny.


IV. DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ dodá produkt odberateľovi v termíne podľa potvrdenej objednávky.

2. Pokiaľ nie je cenovou ponukou dodávateľa navrhnuté inak, sú štandardne dodacie podmienky stanovené EXW.

3. Pokiaľ si odberateľ zabezpečuje dopravu svojím prepravcom na svoje náklady, tak to uvedie do objednávky. Vlastné dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním tomuto prepravcovi. Týmto odovzdaním tovaru prechádza nebezpečenstvo poškodenia tovaru, príp. vzniku škody na tovare na odberateľa.

4. Pokiaľ odberateľ písomne neuvedie, že sám odoberie tovar priamo v prevádzke dodávateľa, je dodávateľ oprávnený doručiť objednaný produkt akýmkoľvek vhodným spôsobom do sídla odberateľa. V tomto prípade dopravu zabezpečuje dodávateľ na náklady odberateľa.

5. Dodávateľ dodá celé objednané množstvo naraz, alebo v prípade požiadavky odberateľa rozdelí objednané množstvo na čiastočné dodávky.

6. Prevzatím produktu sa vlastníkom produktu (tovaru) stáva odberateľ. Tento je povinný prevzatie potvrdiť na dodacom liste alebo zodpovedajúcom doklade prepravcovi.

7. Odberateľ je povinný dodaný produkt pri prevzatí prekontrolovať a pri zistení akejkoľvek vady ihneď kontaktovať dodávateľa a zaslať písomné oznámenie o zistenej vade v súlade s reklamačným poriadkom dodávateľa.

8. Pokiaľ je zmluvnými stranami dohodnuté vrátenie logistického obalu, urobí tak odberateľ podľa vopred dojednaných podmienok.

9. Pokiaľ nebudú tieto obaly odberateľom dodávateľovi bezodkladne vrátené podľa uvedených podmienok, má dodávateľ právo účtovať odberateľovi ich plnú cenu podľa aktuálne platného cenníku.

10. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči dodávateľovi viac ako 10 dní, je dodávateľ oprávnený pozastaviť výrobu a dodávku tovaru zo všetkých platných zmlúv, až do doby úhrady všetkých záväzkov odberateľa dodávateľovi. Pripísaním poslednej dlžnej čiastky na účet dodávateľa začínajú od začiatku plynúť dohodnuté doby plnenia. Dodávateľ je v týchto prípadoch ďalej oprávnený požadovať zálohovú platbu na ich realizáciu – doby plnenia potom začínajú plynúť dňom uhradenia zálohovej faktúry – pripísaním čiastky na účet dodávateľa.


V. VYŠŠIA MOC

1. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú dôsledkom vyššej moci. Za vyššiu moc budú považované nasledujúce skutočnosti (pokiaľ znemožnia realizáciu objednávky alebo spôsobia, že takáto realizácia sa stane neprimerane komplikovaná): prírodné katastrofy, vojna, občianske nepokoje, rekvizície, reštrikcie zo strany štátu, zákazy alebo právne opatrenia akéhokoľvek druhu, dovozné alebo vývozné obmedzenia, štrajky, výluky, pracovné konflikty, požiar, havária alebo akékoľvek iné dôvody, ktoré sú mimo vplyvu a kontroly dodávateľa. V prípade výskytu prípadov vyššej moci, ako sú vyššie popísané, bude dodávateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť.


VI. BALENIE

1. Všetky produkty dodávateľa sú balené primeraným spôsobom, chránené proti poškodeniu pri manipulácii a preprave.

2. Balenie produktu je nezameniteľným spôsobom označené (identifikácia obsahu).

3. Štandardné produkty dodávateľa sú balené podľa aktuálnej ponuky AG Foil s.r.o.


VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Na dodané produkty je poskytovaná záruka 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačenom na obale, alebo dátumu uvedenom na dodacom liste, pokiaľ nie je uvedené inak, napríklad formou poznámky vo faktúre alebo dohodou v zmluve.

2. Kvalita dodávaných produktov sa riadi pravidlami uvedenými v čl. II.

3. Odporúčané podmienky pre prepravu, skladovanie produktu:

 • uloženie v nepoškodených, originálnych obaloch
 • relatívna vlhkosť bežného prostredia (50 ± 5%)
 • teplota (22 °C ± 2 °C)
 • skladovanie mimo dosah pôsobenia priameho slnečného žiarenia a sálavého tepla
 • ochrana pred vlhkosťou, znečistením, poveternostnými vplyvmi, mechanickému poškodeniu
 • spolu s produktami by nemali byť uložené látky, z ktorých sa môžu uvoľňovať chemické výpary, najmä látky obsahujúce zmäkčovadlá, alebo rozpúšťadlá a pod.
 • spotrebovanie najstarších skladových produktov ako prvých
 • znovuzabalenie čiastočne spotrebovaných produktov do ich originálnych obalov alebo dodávateľom odporúčaných

VIII. REKLAMÁCIE

1. Odberateľ je povinný reklamovaný tovar presne identifikovať predložením identifikačného štítku dodávateľa, ktorý je umiestnený na každom kotúči s etiketami, príp. na každej krabici, v ktorých sú etikety umiestnené. Na identifikačnom štítku je kód etikety, LOT číslo, dátum výroby etikety. Odberateľ berie na vedomie, že identifikačný štítok je pre dodávateľa základným identifikačným dokladom o pôvode tovaru a bez predloženia reklamovaného tovaru spolu s príslušným identifikačným štítkom nie je dodávateľ povinný reklamáciu uznať.

2. Nároky z vád tovaru: Odstránenie vád, dodanie chýbajúceho tovaru, primeraná zľava z kúpnej ceny, pričom dodávateľ má právo určiť, ktorým z uvedených spôsobov reklamáciu vybaví.

3. Dodanie tovaru s vadami nie je podstatným porušením zmluvy.

4. Reklamácia sa riadi Reklamačným poriadkom AG Foil s.r.o. zverejneným na www.agfoil.eu (sekcia „Podpora“).


IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pri predaji všetkých svojich produktov dodávateľ predpokladá, že sa odberateľ nezávisle a slobodne rozhodol o ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.

2. Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené jeho činnosťou do ich skutočnej výšky, maximálne však do čiastky hodnoty nedodaného či chybne dodaného tovaru.

3. Podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve, dodatkom ku kúpnej zmluve, alebo potvrdené písomnou objednávkou majú pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami prednosť. Všetky ostatné právne vzťahy a povinnosti zmluvných strán budú riešené podľa Obchodného zákonníku § 273.

4. Sporné otázky, ktoré vyplynú z dodávateľsko-odberateľských vzťahov budú odberateľ a dodávateľ riešiť prednostne osobným či písomným kontaktom a súdny spor budú považovať za krajné riešenie.

5. V prípade prekladu zmlúv a týchto Všeobecných obchodných podmienok do iného jazyka je rozhodujúci výklad slovenskej verzie.

6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.agfoil.eu (sekcia „Podpora“) a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2016.